ДокументиДокументи → Регламент

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення районної ради

від  12 .04.2016 р. № 79

 

РЕГЛАМЕНТ

РАЙОННОЇ РАДИ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

І. ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

 

1. Відповідно до Конституції України, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” Тернопільська районна рада є органом місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад, сіл, селищ у межах повноважень, визначених Конституцією України, законами України, правомочна самостійно розглядати і вирішувати питання, віднесені Законом до її повноважень.

Районна рада складається з депутатів обраних на чергових місцевих виборах. Строк повноважень районної ради визначається Конституцією України.

2. Районна рада вважається правомочною за умови обрання не менш як двох третин депутатів від загального складу ради.

3. Районна рада утворює на строк своїх повноважень постійні комісії, які є її органами та обираються з числа її депутатів, підзвітні раді та відповідальні перед нею.

4. Районна рада утворює  президію  ради, затверджує положення про неї.

5. У своїй діяльності районна рада керується Конституцією України, законами України, іншими законодавчими і нормативними актами, власними рішеннями та даним регламентом.

6. На адміністративній будівлі за адресою м. Тернопіль майдан перемоги 1, де працює районна рада та її виконавчий апарат,  встановлюється Державний прапор України, прапор Тернопільського району, прапор Європейського союзу.

 

ІІ.  ВИКЛЮЧНА КОМПЕТЕНЦІЯ РАЙОННОЇ РАДИ

7. Відповідно до ст. 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” виключно на пленарних засіданнях районної ради вирішуються такі питання:

1) обрання голови ради, заступника голови ради, звільнення їх з посади;

2) утворення, обрання і ліквідація постійних та інших комісій ради, зміна їх складу, обрання голів комісії;

3) утворення президії ради, затвердження положення про неї;

4) затвердження за пропозицією голови ради структури, чисельності виконавчого апарату ради, витрат на утримання ради та її виконавчого апарату;

5) затвердження регламенту ради;

6) затвердження плану роботи ради, заслуховування звіту про його виконання;

7) заснування аудіовізуальних (електронних) засобів масової інформації  ради, призначення і звільнення їх керівників;

8) заслуховування звітів постійних комісій, керівників органів, які рада утворює, обирає та призначає;

9) розгляд запитів депутатів, прийняття рішень по них;

10) прийняття рішень щодо дострокового припинення повноважень депутата ради в порядку встановленому законодавством;

11) прийняття за пропозицією територіальних громад рішення щодо проведення консультативного опитування з питань, які стосуються їх спільних інтересів;

12) здійснення відповідно до закону повноважень щодо організації проведення всеукраїнських референдумів та виборів органів державної влади і місцевого самоврядування;

13) затвердження відповідно до закону Положення про зміст, опис та порядок використання символіки району;

14) прийняття рішень щодо об’єднання в асоціації, вступ до асоціації та інших форм добровільних об’єднань органів місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад, а також про вихід із них;

15) затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку району, цільових програм з інших питань, заслуховування звітів про їх виконання;

16) затвердження районного бюджету, внесення змін до нього, затвердження звіту про його виконання;

17) розподіл переданих з державного бюджету коштів у вигляді дотацій, субвенцій відповідно між місцевими бюджетами сіл та селищ;

18) вирішення за дорученням відповідних рад питань про продаж, передачу в оренду, концесію або під заставу обєктів комунальної власності, які забезпечують спільні потреби територіальних громад і перебувають в управлінні районної ради, а також придбання таких обєктів в установленому законом порядку;

19) вирішення в установленому законом порядку питань щодо управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, що перебувають в управлінні районної ради, призначення і звільнення їх керівників;

20) вирішення відповідно до закону питань регулювання земельних відносин;

21) вирішення відповідно до закону питань про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів районного значення, а також про скасування такого дозволу;

22) встановлення правил користування водозабірними спорудами, призначеними для задоволення питних, побутових та інших потреб населення, зон санітарної охорони, джерел водопостачання, обмеження або заборони використання підприємствами питної води у промислових цілях;

23) прийняття рішень про організацію територій і об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні; внесення пропозицій до відповідних державних органів про оголошення природних та інших об'єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам'ятками історії або культури, які охороняються законом, прийняття рішень про оголошення в місцях масового розмноження та вирощування потомства дикими тваринами "сезону тиші" з обмеженням господарської діяльності та добуванням об’єктів тваринного світу;

24) прийняття за пропозицією відповідних сільських, селищних рад рішень, пов’язаних  зі створенням спеціальних вільних та інших зон, зміною у статусі цих зон, внесення до відповідних органів пропозицій з цих питань;

25) прийняття рішень з питань адміністративно-територіального устрою в межах і в порядку, визначених законом;

26) прийняття рішень щодо делегування районній державній адміністрації окремих повноважень районної ради;

27) заслуховування звітів голів місцевих державних адміністрацій, їх заступників, керівників структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, рішень ради із зазначених питань, а також про здійснення місцевими державними адміністраціями делегованих їм радою повноважень;

28) прийняття рішення про недовіру голові районної державної адміністрації;

29) прийняття рішень про звернення до суду щодо визнання незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальних громад у сфері спільних інтересів, а також повноваження районної ради та її органів;

30) внесення до Кабінету Міністрів України пропозицій щодо голови районної державної адміністрації;

31) надання згоди на передачу об’єктів з державної власності у спільну власність територіальних громад сіл, селищ та прийняття рішень про передачу об’єктів права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, що перебувають в управлінні районної ради у державну власність, а також щодо придбання об’єктів державної власності.

32)   затвердження   відповідно   до   закону  Положення  про помічника-консультанта   депутата  районної ради   та   опису  посвідчення помічника-консультанта  депутата районної ради;

33)  заслуховування інформації прокурорів та керівників органів Національної поліції про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності на відповідній території;34) встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги, які надаються підприємствами, що перебувають у спільній власності територіальних громад, представництво інтересів яких здійснює  районна рада, а також суб'єктами господарювання, що здійснюють управління (експлуатацію) цілісними майновими комплексами таких підприємств.

8. Районна рада може розглянути і вирішити на пленарних засіданнях й інші питання, віднесені до її відання Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими законами України.

 
ІІІ.  ДЕЛЕГУВАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ РАЙОННОЇ РАДИ РАЙОННІЙ ДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ

9. Відповідно до ст. 44 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада делегує районній державній адміністрації такі повноваження:

1) підготовка і внесення на розгляд ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку району, цільових програм з інших питань, проектів рішень, інших матеріалів з питань, передбачених вказаною статтею, забезпечення виконання рішень ради;

2) підготовка пропозицій до програм соціально-економічного та культурного розвитку району та загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального та культурного розвитку України;

3)  забезпечення збалансованого економічного і соціального розвитку району, ефективного використання природних, трудових і фінансових ресурсів;

4)   підготовка і подання до органів виконавчої влади фінансових показників і пропозицій до проекту Державного бюджету України;

5)   сприяння інвестиційній діяльності на території району;

6) об'єднання на договірних засадах коштів підприємств, установ та організацій, розташованих на відповідній території, і населення, а також бюджетних коштів на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання на пайових засадах об'єктів соціальної і виробничої інфраструктури, шляхів місцевого значення, на капітальний та поточний ремонт вулиць і доріг населених пунктів та інших доріг, які є складовими автомобільних доріг державного значення (як співфінансування на договірних засадах) та на заходи щодо охорони праці та охорони навколишнього природного середовища;

7)   залучення в порядку, встановленому законом, підприємств, установ та організацій, які не належать до комунальної власності, до участі в обслуговуванні населення району, координація цієї роботи;

8)  затвердження маршрутів і графіків руху місцевого пасажирського транспорту незалежно від форм власності, узгодження цих питань стосовно транзитного пасажирського транспорту;

9)  підготовка питань про призначення у встановленому законом порядку території, вибір, вилучення (викуп) і надання землі для будівельних потреб сіл, селищ, визначених відповідною документацією;

10)організація охорони, реставрації, використання памяток історії та культури, архітектури, паркових та садибних комплексів, природних 

     заповідників місцевого значення ;

11) підготовка висновків щодо проектів місцевих архітектурних програм, відповідних адміністративно-територіальних одиниць, що затверджуються сільськими, селищними радами ;

12) видача    замовникам   відповідно   до   законодавства містобудівних           умов і обмежень забудови земельних ділянок за межами населених  пунктів;

13) забезпечення відповідно до законодавства розвитку, культури, фізичної культури і спорту, туризму ; сприяння відродженню осередків традиційної народної творчості, національно-культурних традицій населення, художніх промислів і ремесел, роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, асоціацій, інших громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері освіти, охорони здоров’я, культури і спорту, сім’ї та молоді;

14) підготовка і подання на затвердження ради пропозицій щодо організації територій і об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні; внесення пропозицій до відповідних державних органів щодо оголошення природних та інших об'єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам'ятками історії або культури, які охороняються законом, підготовка і подання на затвердження ради пропозицій щодо оголошення в місцях масового розмноження та вирощування потомства дикими тваринами "сезону тиші" з обмеженням господарської діяльності та добуванням об’єктів тваринного світу;

15) вжиття необхідних заходів щодо ліквідації наслідків екологічних катастроф, стихійного лиха, епідемій, епізоотій, інших надзвичайних ситуацій, інформування про них населення, залучення в установленому порядку до цих робіт підприємств, установ та організацій, а також населення;

16) координація на відповідній території діяльності місцевих землевпорядних органів;

17) здійснення контролю за використанням коштів, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, пов’язаних із вилученням (викупом) земельних ділянок;

18) забезпечення виконання  заходів з відстеження результативності регуляторних актів прийнятих районною радою.

IV. СЕСІЇ  РАЙОННОЇ  РАДИ

10. Районна рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради.

11. Першу сесію новообраної районної ради скликає територіальна виборча комісія не пізніш як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради у кількості, яка забезпечує повноважність складу ради.

12. Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова територіальної виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів. З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання рада обирає тимчасову президію з числа депутатів ради в кількості не більше п'яти осіб - представників партій (блоків), які набрали найбільшу кількість голосів на виборах. Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях ради до обрання голови ради. З часу обрання голови ради він веде пленарні засідання ради.

Наступні сесії ради скликаються головою районної ради.

13. Сесія ради скликається в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал.

14. У разі немотивованої відмови голови районної ради або неможливості  його скликати сесію ради вона скликається заступником голови районної ради.      

У цих випадках сесія скликається:

1)            відповідно до доручення голови районної ради;

2)            якщо голова районної ради без поважних причин не скликав сесію у двотижневий строк за пропозицією не менш як однієї третини від загального складу ради або голови районної державної адміністрації;

3)            якщо сесія не скликається головою районної ради у строки, передбачені Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” (не менше одного разу на квартал).

15. У разі, якщо голова районної ради або його заступник у двотижневий строк не скликають сесію на вимогу не менш як однієї третини депутатів від загального складу ради, сесія може бути скликана депутатами районної ради., які становлять не менше як одну третину складу ради.

16.  Рішення про скликання сесії ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніше як за 10 днів до сесії. А у виняткових випадках – не пізніше як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради.

17. Порядок проведення першої сесії ради, порядок обрання голови та заступника голови районної ради, скликання чергової та позачергової сесії ради, призначення пленарних засідань ради, підготовки і розгляду питань на пленарних засіданнях, прийняття рішень ради про затвердження порядку денного сесії та з інших процедурних питань, а також порядок роботи сесії визначаються регламентом ради.

До прийняття регламенту ради чергового скликання застосовується регламент ради, що діяв у попередньому скликанні.

18. Сесія скликається в приміщенні сесійного залу адмінбудинку ради. В разі потреби сесія може бути скликана в іншому населеному пункті (виїзна сесія).

19. Про час скликання, місце проведення сесії, питання, що вносяться на розгляд ради – депутати районної ради, обласної ради, а також інші запрошені повідомляються письмово.

20. В разі неможливості прибути на сесію ради депутат повідомляє про це оргвідділ виконавчого апарату. Пропозиції чи вимоги про скликання сесії подаються голові районної ради у письмові формі з переліком питань, які необхідно розглянути та з коротким обґрунтуванням необхідності скликання сесії.

Такі подання розглядаються головою ради не пізніше як у двотижневий строк.

21. Проекти рішень з відповідними погодженнями, інші документи і матеріали з питань, які вносяться на розгляд ради, подаються в організаційний відділ за п’ять днів і доводяться до відома депутатів не пізніше, як за три дні до відкриття  сесії,   крім випадку скликання позачергової сесії. Персональну відповідальність за підготовку проектів документів, що вносяться на розгляд ради несуть голови постійних комісій.

Документи, що вносяться на розгляд ради, попередньо розглядаються на комісіях ради. Документи, не розглянуті постійною депутатською комісією, радою не розглядаються.

22. Сесія районної ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради. В разі відсутності необхідної кількості депутатів за розпорядженням голови ради проведення сесії переноситься на інший час.

23. Пропозиції щодо питань на розгляд районної ради можуть вноситися головою районної ради, депутатами, постійними комісіями ради, головою районної державної адміністрації.

 

V. ПОРЯДОК  РОБОТИ  СЕСІЇ  РАЙОННОЇ  РАДИ

    24. Сесію районної ради відкриває і веде голова ради або його заступник. У випадку, коли сесія скликається за пропозицією не менше, як однієї третини депутатів від загального складу ради, сесію відкриває та веде  за дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія, один з депутатів, що входить до її складу. У президію сесії районної ради входить голова ради та його заступник, а також запрошується голова районної державної адміністрації.

25. Засідання районної ради, як правило, є відкритими. В них можуть брати участь депутати обласної ради та Верховної Ради України. На сесію можуть бути запрошені представники державних органів, громадських організацій, політичних партій, рухів, трудових колективів, преси, телебачення, радіо.

Питання про кількість і персональний склад запрошених на сесію вирішується головою ради та президією районної ради.

26. За рішенням районної ради може бути проведено закрите засідання.

Особи, які входять до складу колегії  райдержадміністрації і прокурор Тернопільського району мають право бути присутніми на будь-якому (відкритому чи закритому) засіданні районної ради.      

27. Сесія відкривається, якщо для участі в її роботі зареєстровано більше половини від загального складу ради. Якщо до визначеного терміну відкриття пленарного засідання не зявиться встановлена кількість депутатів, голова районної ради оголошує засідання таким, що не відбулося і визначає подальший порядок роботи.

28. Реєстрація депутатів, які прибули на сесію, проводиться перед кожним пленарним засіданням сесії районної ради.

29. Під час проведення сесії районної ради її депутати розміщуються в центральній частині залу засідань.

Для осіб, запрошених на засідання районної ради, відводяться ліва та права частина залу засідань. Запрошені особи не мають права втручатись у роботу районної ради, зобов’язані  утримуватись від проявів схвалення чи не схвалення, додержуватися порядку і підкорятися розпорядженням головуючого.

30. Пленарні засідання сесії районної ради, як правило, розпочинаються о 10 годині, і закінчуються не пізніше, як о 18 год. з перервою на 20 хвилин через кожні дві години роботи.

Районна рада може встановити і інший час на тривалість засідань і перерв.

З метою узгодження позицій депутатської групи (фракції) на прохання уповноваженого представника, головуючий може оголошувати позачергову перерву на 10 хвилин, але не більше одного разу з кожного питання.

31. Порядок денний і порядок роботи сесії районної ради визначаються радою. Рішення з цих питань приймається простою більшістю голосів від числа присутніх депутатів. Обовязковою умовою включення окремо внесених депутатами питань до порядку денного сесії є дотримання вимог  п.п.46,47 регламенту.

32. Тривалість для доповідей, як правило, до 30 хвилин, для співдоповідей – до 10хв. Для виступів в обговоренні надається до 7 хвилин, для реплік, в т.ч. з мотивів голосування – до 2 хвилин. Часовий регламент може бути змінений за рішенням районної ради.

33. Заяви про надання слова, для виступу передаються депутатами в письмовій формі головуючому на сесії районної ради через секретаріат сесії.

Депутат районної ради, здійснюючи депутатські повноваження, повинен дотримуватись таких правил депутатської етики :

1)      керуватись загальнодержавними інтересами та інтересами територіальної громади чи виборців свого виборчого округу, від яких його обрано;

2)      не використовувати депутатський мандат в особистих інтересах чи в корисливих цілях;

3)      не принижувати честі і гідності виборців, інших депутатів, посадових і службових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій ;

4)      не розголошувати відомостей, що становлять державну або іншу таємницю, яка охороняється законом, інших відомостей з питань, що розглядалися на закритих засіданнях ради чи її органів і не підлягають за їх рішенням розголошенню, та відомостей, які стосуються таємниці особистого життя депутата місцевої ради або виборця, що охороняється законом, чи стали йому відомі у зв’язку з його участю в депутатських перевірках ;

5)      не допускати образливих висловлювань, не використовувати у публічних виступах недостовірні або неперевірені відомості, стосовно органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ і організацій,  їх керівників та інших посадових чи службових осіб, депутатських груп, фракцій, окремих депутатів місцевих рад ;

6)      не приймати будь-яких гонорарів, подарунків, не отримувати винагород безпосередньо чи опосередковано за дії, пов’язані зі здійсненням ним депутатських повноважень.

Головуючий надає слово депутатам в порядку надходження заяв.

У необхідних випадках головуючий за згодою ради може змінити черговість виступів з оголошенням мотивів такої зміни, за згодою виступаючого.

Головуючий на сесії може надати слово тим депутатам, хто не записався у секретаріаті для виступу, але наполягає на ньому. Головуючий на сесії може надати слово голові або уповноваженому представникові асоціації сільських та селищних рад Тернопільського району. Голова ради, його заступник мають право взяти слово для виступу в будь-який час Головуючий на сесії має право в будь-який час надати слово для виступу голові постійної комісії, якщо його уповноважила відповідна комісія виступити від її імені, але не більше 10 хвилин. Продовження доповідей, виступів понад встановлений регламентом час проводиться тільки з дозволу більшості присутніх депутатів.

Головуючому надається право позбавляти виступаючого слова після попередження у випадках:

-     порушення регламенту;

-     виступу, що не має відношення до питання, яке обговорюється;

-     коли виступаючий допускає нетактовні, образливі вислови в адресу депутатів чи будь-яких інших осіб.

34. Припинення дебатів проводиться за рішенням районної ради, яке приймається шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх депутатів ради.

Для стенографічного звіту засідання ради включаються на прохання депутатів, які не мали змоги виступити у звязку з припиненням дебатів, тексти переданих ними в день сесії виступів і передаються на зберігання в загальний відділ виконавчого апарату районної ради.

35.  Головуючий на сесії районної ради (голова ради, його заступник):

1)      забезпечує додержання цього Регламенту і встановленого порядку роботи сесії;

2)      керує засіданням районної ради, стежить за дотриманням кворуму при прийнятті рішень;

3)      оголошує питання, що вносяться на розгляд ради;

4)            надає слово доповідачам, співдоповідачам і виступаючим в обговоренні питання;

5)      вживає заходів щодо порушників встановленого порядку роботи;

6)      оголошує або надає слово для оголошення депутатських запитів, заяв і довідок, а також зауважень щодо порядку ведення сесії;

7)      проводить голосування з питань, що потребують прийняття рішень;

8)      з власної ініціативи може ставити  питання, що обговорюються, на додаткове голосування.

36. Протокол сесії районної ради підписується головою ради (або його заступником), а у випадках, передбачених ст.46 закону України “Про місцеве самоврядування “, - депутатом ради, який за дорученням депутатів головував на її засіданні.

37.      Питання “Різне” включається в порядок денний кожної сесії за рішенням самої ради і розглядається в кінці сесії після обговорення всіх питань порядку денного. Для розгляду питання “Різне” відводиться не більше 30 хвилин. Для виступів надається час до 7 хвилин. Бажаючі виступити з питання “Різне” подають записки в секретаріат сесії. Слово для  виступу надається в порядку поступлення записки.

Слово для виступу, довідок, зауважень і пропозицій з кожного питання одному депутату може надаватись не більше двох разів. З питань "Різне” приймаються протокольні рішення або доручення районної ради та її голови. Проблеми, які піднімаються під час розгляду питання “Різне” надсилаються листами виконавцям для поглибленого вивчення та подальшого реагування.

 

VI. СЕКРЕТАРІАТ  СЕСІЇ


38.  Для ведення протоколу сесії, здійснення організаційно-технічних заходів і виконання доручень головуючого чи ради відкритим голосуванням обирається секретаріат сесії у складі трьох депутатів та обираються строком на один рік.

Секретаріат сесії організовує ведення необхідних матеріалів засідань ради, аудіо запису сесії. Запис бажаючих виступити, реєструє депутатські запити, питання, довідки, повідомлення, заяви, пропозиції та інші матеріали депутатів в якості офіційних документів сесії, дає роз’яснення депутатам з питань роботи сесії.

Після завершення сесії секретаріат сесії подає голові ради (або заступнику) матеріали, що надійшли під час  роботи сесії.

 

VII. ЛІЧИЛЬНА  КОМІСІЯ

39. При проведенні  голосування підрахунок голосів на сесії районної ради доручається лічильній комісії з числа депутатів ради в склад якої входять по одному представнику від партій, які представлені  в районній раді. Лічильна комісія обирається на один рік. Лічильна комісія обирає зі свого складу голову і секретаря комісії. Рішення лічильної комісії приймаються більшістю голосів членів комісії. Лічильна комісія розміщується в другому ряді центральної частини залу. Голова лічильної комісії оголошує результати голосування.

 

VIII. ПРАВОВІ АКТИ РАЙОННОЇ РАДИ І ВИМОГИ ЩОДО  НИХ

40. Районна рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень. Рішення ради не повинні суперечити Конституції України і чинним законам.

41. Рішення районної ради приймаються на її пленарному засіданні поіменним голосуванням більшісті депутатів від загального складу ради крім випадків, передбачених Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”. Результати поіменного голосування публікуються на офіційному    веб- сайті районної ради.

42. Рішення ради приймається відкритим, в тому числі поіменним, або таємним голосуванням. Таємне голосування обовязково проводиться у таких випадках:

1) обрання голови ради, заступника голови ради, звільнення їх з посади ;

2) прийняття рішення про недовіру голові районної державної адміністрації ;

3) внесення до Кабінету Міністрів України пропозиції щодо посади голови районної державної адміністрації ;

4) таємне голосування  проводиться також за рішенням сесії, якщо цього вимагають не менше 1/3 депутатів.

43. Рішення районної ради підписується головою ради, заступником голови ради, в разі відсутності голови, або депутатом ради, який за дорученням депутатів головував на її засіданні.

Додатки до рішень підписуються керуючим справами районної ради.               

44. Рішення районної ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня офіційного оприлюднення, якщо радою не встановлений більш пізній строк введення цих рішень в дію.

Районний бюджет, внесення змін до нього, звіт про його виконання, програми соціально-економічного розвитку району обов’язково публікуються в районній газеті “Подільське слово” за підписом голови та розміщуються на офіційному веб-сайті Тернопільської районної ради.

45. Рішення районної ради надсилаються відповідним посадовим особам, відділам, управлінням та іншим органам, підприємствам і організаціям.

Рішення ради, які стосуються прав та обовязків громадян і мають нормативно-правовий характер, доводяться до відома населення.

 

46. Проекти рішень районної ради мають бути кваліфіковано підготовленими. Крім короткого об’єктивного аналізу стану справ з розглянутого питання подаються конкретні пропозиції по удосконаленню роботи у тій чи іншій галузі, усуненню наявних недоліків, засоби і методи їх виконання із зазначенням виконавців та реальних строків виконання.

47. Проекти рішень районної ради погоджуються і візуються керівниками відділів, інших органів районної державної адміністрації; головами постійних комісій, що їх готували, заступниками голови районної державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків, заступником голови районної ради і керівниками зацікавлених організацій та установ.

Проекти рішень ради обовязково візуються юридичною службою. Заперечення і зауваження до проектів рішень подаються разом з ними у письмовій формі.

Проекти нормативно-правових актів (рішення) районної ради, розроблені згідно вимог регламенту районної ради, оприлюднюються не пізніше як за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття.

48. Районна рада має право провести обговорення і голосування як в цілому за рішення, так і по окремих його частинах.

Розгляд пропозицій, доповнень і уточнень до проекту рішення  проводиться після прийняття його за основу.

49. Внесені на сесії районної ради зауваження та пропозиції депутатів чи постійних комісій щодо проекту рішення ради зачитуються від мікрофона або з місця в усній формі і подаються в письмовій формі через секретаріат.

50. Перелік питань, які віднесені до категорії процедурних на сесії районної ради:

1)      включення питань до порядку денного сесії;

2)      зміна порядку денного;

3)      формування послідовності (черговості) питань порядку денного;

4)      визначення тривалості сесійних засідань і перерв між ними;

5)      встановлення регламенту для виступаючих на сесії (з урахуванням їх кількості);

6)      надання згоди на те, щоб на сесії були присутні представники районної державної адміністрації.

51. Рішення ради з процедурних питань приймаються більшістю голосів від загальної кількості присутніх депутатів і оформляються тільки протокольно.

52. Перед початком відкритого голосування головуючий вказує зміст і кількість пропозицій, що ставляться на голосування, нагадує якою більшістю голосів (від загальної кількості депутатів, від кількості присутніх) може бути прийнято рішення. Голосування може бути проведено без підрахунку голосів за явною більшістю, або з підрахунком голосів.

53. При голосуванні з одного питання кожен депутат районної ради має один голос і подає його за пропозицію, проти неї або утримується при голосуванні. Після закінчення підрахунку голосів, головуючий на засіданні ради оголошує результати голосування: прийнято пропозицію чи відхилено.                                            

54. Бюлетені для таємного голосування виготовляються в кількості зареєстрованих у сесійній залі депутатів під контролем лічильної комісії за встановленою в районній раді формою.

Бюлетень повинен містити прізвище та підпис голови та секретаря лічильної комісії завірений печаткою Тернопільської районної ради.

Бюлетені містять необхідну для голосування інформацію, а саме:

- прізвище, імя, по-батькові, рік народження, партійність, посада(заняття), місце роботи кандидатів на посаду голови районної ради та заступника голови районної ради.»

55. Час  і місце голосування, порядок його проведення встановлюються лічильною комісією на основі цього регламенту і оголошуються головою лічильної комісії.

56. Кожному депутатові районної ради видається один бюлетень для виборів органу чи посадової особи, які обираються, або для вирішення питання, яке розглядається радою. Бюлетені для таємного голосування депутатам видають члени лічильної комісії відповідно до списку депутатів після предявлення ними депутатського посвідчення.

57. Депутат заповнює бюлетень  в кімнаті, розміщенній за президією зали засідань, роблячи позначку «плюс»(+) кульковою ручкою навпроти прізвища тієї кандидатури яку він підтримує, або «мінус» (-), якщо дану кандидатуру не підтримую.

Заповнений бюлетень депутат вкладає в чистий конверт скріплений печаткою Тернопільської районної ради, запечатує його та опускає в скриньку для голосування.

Недійсними вважаються бюлетені невстановленої форми, в яких залишено дві і більше кандидатури  на одну посаду голови.  Прізвища, дописані в бюлетені, при підрахунку голосів не враховуються.

В разі, коли в бюлетень було записано три і більше кандидатур і ніхто з них не набрав необхідної кількості голосів, проводиться повторне голосування по двох кандидатурах, які набрали найбільше голосів.

В разі, коли і в цьому випадку ніхто не буде обраним, висування кандидатур на посаду голови проводиться спочатку.

Претенденти, які при попередньому голосуванні не одержали необхідну кількість голосів мають право висуватись для обрання на посаду голови районної ради повторно.

58.    Про результати таємного голосування лічильна комісія складає протокол, який підписують члени лічильної комісії. У разі незгоди із встановленими підсумками голосування, зафіксованими у протоколі, член лічильної комісії підписує протокол із приміткою “З окремою думкою”. За доповіддю лічильної комісії районна рада відкритим голосуванням приймає рішення про його затвердження.

59.    Депутат районної ради зобовязаний особисто здійснювати своє право

на голосування. Депутат, який був відсутнім під час голосування, не має права подати свій голос пізніше.

60. При виявленні помилок у порядку і техніці проведення голосування за рішенням районної ради проводиться повторне голосування.

Прийняті і зареєстровані рішення районної ради зберігаються у загальному відділі виконавчого апарату районної ради.

    61. Конфлікт інтересів

    
1) депутат районної, ради бере участь у розгляді, підготовці та прийнятті рішень районною радою за умови самостійного публічного оголошення про це під час засідання ради, на якому розглядається відповідне питання.

2) здійснення контролю за дотриманням вимог частини першої пункту 61, надання зазначеним у ній особам консультацій та роз’яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками, покладається на постійну комісію, з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи районної ради, законності та правової політики.
Примітка. Терміни "реальний конфлікт інтересів", "потенційний конфлікт інтересів", "неправомірна вигода", "подарунок" вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про запобігання корупції".

 

 

ІХ. ГОЛОВА  РАЙОННОЇ  РАДИ

62. Голова районної ради обирається радою з числа її депутатів у межах строку повноважень ради таємним голосуванням.
          63. Голова ради здійснює свої повноваження до припинення ним повноважень депутата ради відповідного скликання. Голова ради вважається звільненим з посади з дня припинення ним депутатських повноважень або повноважень голови.
        
64. Голова ради працює у раді на постійній основі, не може мати інший представницький мандат, суміщати свою службову діяльність з іншою роботою, у тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю, входити до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків, коли особи здійснюють функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі чи територіальній громаді, та представляють інтереси держави чи територіальної громади в раді (спостережній раді), ревізійній комісії господарської організації).

65. У своїй діяльності голова ради є підзвітним раді і може бути звільнений з посади радою, якщо за його звільнення проголосувала більшість депутатів від загального складу ради шляхом таємного голосування.

Питання про звільнення голови районної ради може бути внесено на розгляд ради на вимогу не менше третини депутатів від загального складу ради
.

65.1. Повноваження голови районної ради також вважаються достроково припиненими без припинення повноважень депутата ради в разі:
    
1)    звернення з особистою заявою до відповідної ради про складення ним повноважень голови ради;

2)    порушення ним вимог щодо обмеження сумісності його діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлених законом.

    Зазначені повноваження голови районної ради припиняються, а відповідна особа звільняється з посади голови ради з дня прийняття відповідною радою рішення, яким береться до відома зазначений факт.

66. Голова районної ради:

1)      скликає сесії районної ради, повідомляє депутатів і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради, веде засідання ради;

2)      забезпечує підготовку сесії ради і питань, що вносяться на її розгляд, доведення рішень ради до виконавців, організовує контроль за їх виконанням;

3)      представляє раді кандидатури для обрання на посаду заступника голови ради, вносить на затвердження ради пропозиції щодо структури органів ради, її виконавчого апарату, витрат на їх утримання;

4)      вносить раді пропозиції щодо утворення і обрання постійних комісій ради;

5)      координує діяльність постійних комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

6)      організовує надання депутатам допомоги у здійсненні ними своїх повноважень;

7) організовує, відповідно до законодавства, проведення референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;

8) організовує роботу президії ради;

9) призначає і звільняє керівників та інших працівників структурних підрозділів виконавчого апарату ради;

10) здійснює керівництво виконавчим апаратом ради;

11) є розпорядником коштів, передбачених на утримання ради та її виконавчого апарату;

12) підписує рішення ради, протоколи сесії ради;

13) забезпечує роботу по розгляду звернень громадян та доступу до публічної інформації; веде особистий прийом громадян;

14) забезпечує гласність у роботі ради та  її  органів, обговорення громадянами проектів рішень ради, важливих питань місцевого значення, вивчення громадської думки, оприлюднює рішення ради;

15) представляє раду у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, трудовими колективами, адміністрацією підприємств, установ, організацій і громадянами, а також у зовнішніх відносинах відповідно до законодавства;

16) за рішенням ради звертається до суду щодо визнання незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальних громад у сфері їх спільних інтересів, а також повноваження районної, сільських, селищних рад;

17) звітує перед радою про свою діяльність не менше одного разу на рік, а на вимогу не менше як третини депутатів – у визначений радою термін;

18) вирішує інші питання, доручені йому радою.

67. Голова районної ради в межах своїх повноважень видає розпорядження. Розпорядження підписуються головою ради  або заступником у разі відсутності голови.

Проекти розпоряджень погоджуються і візуються заступником голови районної ради, керуючим справами районної ради, юридичною службою, працівниками виконавчого апарату ради, які його готували.

Додатки до розпоряджень візуються виконавцем, підписуються керуючим справами районної ради, а в разі їх відсутності – посадовими  особами, які їх заміщають.

Для вирішення окремих питань голова районної ради може видавати доручення, які друкуються на відповідних бланках.

Проекти доручень візуються керуючим справами районної ради, юридичною службою, працівниками виконавчого апарату ради, які його готували”.

Х. ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ  РАЙОННОЇ  РАДИ

68. Районна рада обирає заступника голови ради.
     Заступник голови районної ради обираються районною радою в межах строку її повноважень з числа депутатів  районної ради шляхом таємного голосування і здійснюють свої повноваження  до  припинення  ними   повноважень   депутата районної ради відповідного  скликання.

 

69. Повноваження заступника голови районної ради можуть бути достроково припинені без припинення повноважень депутата ради за рішенням ради, що приймається шляхом таємного голосування. Питання про дострокове припинення повноважень може бути внесено на розгляд ради на вимогу не менш як третини депутатів від загального складу ради або голови ради.

Повноваження заступника голови районної ради, можуть також бути достроково припинені без припинення повноважень депутата відповідної ради в разі:
1) звернення з особистою заявою до відповідної ради про складення ним повноважень заступника голови ради;
2) порушення ним вимог щодо обмеження сумісності його діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлених законом.
Зазначені повноваження заступника голови ради припиняються з дня прийняття радою рішення, яким береться до відома зазначений факт.

70. Заступник голови районної ради здійснює повноваження голови відповідної ради за відсутності голови ради на підставі його розпорядження, а також у разі неможливості виконання головою ради своїх обов'язків з інших причин.

71. Заступник голови ради працює у раді на постійній основі, не може мати інший представницький мандат, суміщати свою службову діяльність з іншою роботою, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої роботи у позаурочний час.)

 

ХІ.   ПОСТІЙНІ  КОМІСІЇ  РАЙОННОЇ  РАДИ

72. Постійні комісії ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів для вивчення попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради.

73. Пропозиції щодо утворення і обрання голів постійних комісій та їх кількісного складу  вносяться головою ради. Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією.

74. До складу постійної комісії не можуть входити голова та заступник голови районної ради.

75. Постійні комісії за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку району, районного бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

    76. Постійні комісії за дорученням ради, голови, заступника голови ради або за власною ініціативою  вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді органів, а також з питань, віднесених до відання ради, районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень, незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд її керівників, а в необхідних випадках – на розгляд районної ради, здійснюють контроль за виконанням рішень ради.

 

77. Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання та в порядку визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи.

78. Організація роботи постійної комісії районної ради покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організовує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії. У разі відсутності голови комісії або неможливості виконувати ним свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.

79. Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності але не менше одного разу в квартал, про дату засідання постійної комісії повідомляється її членів не пізніше як за два дні і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу комісії.

80. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – заступником голови або секретарем комісї. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії.

81. Рекомендації постійних комісій підлягають обовязковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

82. Постійна комісія  для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може  створювати підготовчі комісії і робочі групи із залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, її голови, заступника голови ради розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.

83. Постійні комісії є підзвітними раді та відповідальними перед нею.

84. Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначаються регламентом районної ради та Положенням про постійні комісії, що затверджуються радою.

 

                     ХІІ.  ТИМЧАСОВІ  КОНТРОЛЬНІ  КОМІСІЇ  РАДИ 

85. Тимчасові контрольні комісії ради є органами ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування.

Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд ради.

86. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради,  її назву та завдання, персональний склад комісії ради, та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу ради.

87. Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводяться, як правило, закриті. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з її роботою.

 

88. Повноваження тимчасової контрольної комісії ради припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень ради, яка створила цю комісію.

 

                            ХІІІ.  ДЕПУТАТ  РАЙОННОЇ  РАДИ

89. Повноваження депутата районної ради починаються з моменту офіційного оголошення відповідною територіальною виборчою комісією на сесії ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і закінчуються в день першої сесії ради нового скликання. Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених законом.
Районна рада невідкладно інформує відповідну територіальну виборчу комісію про дострокове припинення повноважень депутата районної ради.

90. Депутат має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у  діяльності ради та утворюваних нею органів, несе обовязки перед виборцями, радою та її органами, виконує їх доручення. Депутат, крім голови ради та його заступника, повинен входити до складу однієї з постійних комісій ради.

91. На час сесії чи засідання постійної комісії ради, а також для здійснення депутатських повноважень в інших передбачених законом випадках депутат звільняється від виконання виробничих або службових обов’язків.

 92. Депутат зобовязаний бути присутнім на пленарних засіданнях ради,  засіданнях постійної комісії та інших  органів ради, до складу яких входить. У разі неможливості бути присутнім на засіданні депутат повідомляє про це особу, яка очолює відповідний орган.

93. Депутат користується правом ухвального голосу з усіх питань, що розглядаються на засіданнях ради та її органів, до складу яких він входить. Депутат набуває права ухвального голосу з моменту визнання його повноважень.

Кожний депутат у раді та її органах, до складу яких він входить, має один голос. Депутат, який не входить до складу відповідного органу ради, може брати участь  у його роботі з правом дорадчого голосу.

Депутат районної ради може мати до пяти помічників-консультантів, які працюють на громадських засадах згідно положення затвердженого районною радою.

 

Розділ  XIV. ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ, ЗВЕРНЕННЯ, ЗАПИТАННЯ. ПРОПОЗИЦІЇ І ЗАУВАЖЕННЯ, ВИСЛОВЛЕНІ ДЕПУТАТАМИ НА СЕСІЯХ РАДИ.


94. Депутатський запит – це підтримана радою вимога депутата до посадових осіб ради і її органів, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, які  розташовані або зареєстровані на території ради, до голови районної державної адміністрації, його заступників, керівників відділів і управлінь з питань, віднесених до відання ради.

Депутатський запит може бути внесений депутатом ради або групою депутатів у письмовій чи усній формі. Запит підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання ради.

Запит обговорюється у разі необхідності на пленарному засіданні ради.

Рада зобов’язує відповідний орган подати у встановлений строк звіт про виконання рішення по запиту депутата ради.

Орган або посадова особа, до яких звернуто депутатський запит, зобовязані у встановлений радою строк дати офіційну письмову відповідь  на нього раді і депутату.  Якщо запит з обєктивних причин не може бути розглянуто у встановлений строк, то орган або посадова особа зобовязані письмово повідомити раді та депутату, який вніс запит і запропонувати інший строк, який не повинен перевищувати один місяць з дня одержання запиту. Відповідь на запит у разі необхідності розглядається на пленарному засіданні ради.

Депутат має право дати  оцінку відповіді на свій  депутатський запит.

За результатами відповіді на депутатський запит може бути  проведено обговорення, якщо на цьому наполягає не менше  ¼  присутніх на засіданні депутатів. Посадових осіб, до яких звернуто запит, своєчасно інформують про дату та час обговорення відповіді   на запит радою. Вони  або уповноважені ними особи мають право бути присутні на засіданні ради.

            За результатами розгляду відповіді на депутатський запит рада приймає відповідне рішення.

 95. Депутатське звернення – викладена в письмовій формі вимога депутата з питань, пов’язаних з його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників  правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території ради, здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз’яснення з питань, віднесених до їх компетенції.

            Органи, їх посадові особи та керівники, до яких звернувся депутат, зобов’язані у десятиденний строк розглянути порушене ним питання та надати йому відповідь, а в разі необхідності додаткового вивчення чи перевірки дати йому відповідь не пізніше як місячний строк. Якщо депутатське звернення з обєктивних причин не може бути розглянуто у встановлений строк, депутату зобовязані письмово повідомити про це з обгрунтуванням мотивів необхідності продовження строку розгляду.

            Депутат може взяти участь у розгляді свого звернення, про що відповідні органи, їхні посадові особи та керівники йому повинні повідомити завчасно, але не пізніше як за пять календарних днів.

            Якщо депутат не задоволений результатами розгляду свого звернення або якщо місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування  та їх посадові особи, керівники підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території ради, ухиляються від вирішення порушеного у зверненні питання у встановлений строк, він має право внести депутатський запит відповідно до статті 22 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад” .

 96. Депутатське запитання – це засіб одержання депутатом ради інформації або розяснення з тієї чи іншої проблеми. Відповідь на запитання може бути оголошено на сесії ради або дано депутату в індивідуальному порядку. Запитання не включається до порядку денного сесії, не обговорюється і рішення по ньому не приймається.

96.1. Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на сесіях ради або передані в письмовій формі головуючому на її пленарних засіданнях, розглядаються радою або за її дорученням постійними комісіями ради чи надсилаються на розгляд підзвітним і підконтрольним їй органам та посадовим особам, керівникам відповідних підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності. які зобов’язані розглянути ці пропозиції і зауваження в строки, встановлені радою, і про результати розгляду  повідомити безпосередньо депутатів, які внесли пропозиції чи висловили  зауваження, а також районну раду.

Районна рада забезпечує виконання пропозицій і зауважень депутатів, схвалених радою, інформує  депутатів про реалізацію пропозицій і зауважень внесених ними на сесіях ради.

 

XV. ДЕПУТАТСЬКІ  ГРУПИ (ФРАКЦІЇ)

97. Депутати можуть добровільно обєднуватися у депутатські групи (фракції) за умови, що до складу кожної з них входить  не менше, як “5” депутатів.

Депутати, які обєднуються на основі спільності проблем, які вони вирішують, або за іншими ознаками, називаються депутатськими групами.

Депутати, які обєднуються на основі єдності  поглядів або партійного членства, називаються депутатськими фракціями.

До складу цих фракцій можуть входити також позапартійні депутати, які підтримують політичну спрямованість фракцій.

98. Депутатські групи (фракції) не можуть формуватися для захисту приватних, комерційних, чи релігійних інтересів.

99. Порядок роботи депутатської групи (фракції) , умови вступу депутата до депутатської групи (фракції), його виходу чи виключення з неї визначається самою депутатською групою (фракцією).

100. Депутат не може входити до складу більше як однієї зареєстрованої депутатської групи (фракції). Голова районної ради, його заступник не входять до складу жодної депутатської групи (фракції).

101. Формування та реорганізація нових депутатських груп (фракцій) може проводитися протягом повноваження районної ради.

102. Кожна депутатська група (фракція) повинна бути зареєстрована у виконавчому апараті районної ради. Умовою її реєстрації є надходження до голови районної ради, підписаного персонально депутатами письмового повідомлення та протоколу про сформування депутатської групи (фракції) із зазначенням її назви, мети чи завдання, персонального складу та партійної належності членів фракції, а також депутата, який уповноважений представляти фракцію. Повна та скорочена назва депутатської фракції повинна збігатися з назвою відповідної партії. У випадку, коли депутатська фракція обєднує депутатів з кількох  партій, її назва повинна включати назви цих партій.     

103. Після реєстрації депутатської фракції головуючий на черговій сесії інформує депутатів про сформування такої групи (фракції), її кількісний склад та уповноважених представників. Інформаційні матеріали про депутатську групу (фракцію), зазначені в пункті 104 після її реєстрації поширюються виконавчим апаратом районної ради серед депутатів. В тому ж порядку повідомляється про зміни в складі депутатських груп (фракцій).

104. Про зміни в складі депутатської групи (фракції) її уповноважений представник повідомляє письмово голову районної ради, це повідомлення підписує і депутат щодо якого воно подається, або лише уповноважений представник депутатської групи  (фракції), якщо депутата виключено з неї. У разі, коли склад депутатської групи (фракції) скорочується нижче встановленої в пункті 100 кількості, вона після 14 днів оголошується головою районної ради  розпущеною.

105. Жодна депутатська група (фракція) не має права виступати від імені  народу, районної ради.

 

106. Уповноважений представник депутатської групи (фракції) входить до складу президії районної ради.

ХVI. ПРЕЗИДІЯ  РАЙОННОЇ  РАДИ

107. Районна рада утворює президію ради. Президія ради є дорадчим органом ради, який попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань , що передбачається внести на розгляд ради. Президія ради може приймати рішення, які мають дорадчий характер.

108. Президія ради діє на основі положення про неї, що затверджується радою.

109. До складу президії входять голова ради, його заступник, голови постійних комісій ради, уповноважені представники депутатських груп і фракцій.

 

XVII. ВИКОНАВЧИЙ  АППАРАТ  РАЙОННОЇ  РАДИ

110. Виконавчий апарат районної ради забезпечує здійснення радою повноважень, наданих їй Конституцією України, іншими законами.

111. Виконавчий апарат ради здійснює організаційне, нормативно-правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню районною радою взаємодії і зв’язків з територіальними громадами, місцевими органами та посадовими особами місцевого самоврядування.

112. Виконавчий апарат  ради утворюється районною радою. Його структура і чисельність, витрати на утримання встановлюються радою за поданням її голови.

113. Виконавчий аппарат ради за посадою очолює голова районної ради. 

 

XVIII. ПІДЗВІТНІСТЬ І ПІДКОНТРОЛЬНІСТЬ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ РАЙОННІЙ РАДІ

114. Тернопільська районна державна адміністрація є підзвітна районній раді у виконанні програми соціально-економічного і культурного розвитку,  районного бюджету,  підзвітна і підконтрольна у  частині  повноважень, делегованих їй районною радою, а також у виконанні рішень ради з цих питань.
115. Районна рада може  шляхом  таємного  голосування висловити   недовіру   голові   Тернопільської районної державної адміністрації,  на підставі чого Президент України приймає рішення і дає районній раді обґрунтовану відповідь.
116. Якщо   недовіру   голові   районної державної адміністрації висловили не  менш  як  дві  третини  депутатів  від загального  складу  районної ради,  Президент  України приймає рішення про відставку голови районної державної адміністрації.

 

ХІХ. Порядок складання та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Тернопільська районна рада.

 117. Цей Порядок розроблений відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" (далі – Закон) з метою створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації.

            Право на доступ до публічної інформації гарантується максимальним спрощенням процедури подання запиту на отримання публічної інформації.

            У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі.

Розпорядником публічної інформації відповідно до Закону є Тернопільська районна рада.

Доступ до публічної інформації Тернопільської районної ради забезпечується шляхом надання інформації за запитами на отримання публічної інформації.

Запитувачами публічної інформації відповідно до Закону є фізичні, юридичні особи та об’єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій.

Відносини у сфері звернень громадян регулюються Законом України «Про звернення громадян».

118. Запитувач має право звернутися до Тернопільської районної ради із запитом на отримання публічної інформації незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

Запит на отримання публічної інформації може бути індивідуальним або колективним.

Запит на отримання публічної інформації подається Тернопільській районній раді в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, телефаксом, електронною поштою на вибір запитувача.

Письмовий запит на отримання публічної інформації подається в довільній формі.

Запит на інформацію повинен містити:

прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти, номер засобу зв’язку, якщо такий є;

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

підпис і дату за умови подання письмового запиту.

Запит на інформацію може бути подано запитувачем особисто до відповідальних осіб, які організовують в установленому порядку доступ до публічної інформації, розпорядником якої є районна рада.

У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює відповідальна особа, яка організовує в установленому порядку доступ до публічної інформації, розпорядником якої є районна рада, із зазначенням у запиті прізвища, імені, по батькові, контактного телефону та надає копію запиту особі, яка його подала.

На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування районної ради, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.

119. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту.

У разі коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо стану навколишнього природного середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту.

У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше ніж протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту.

Інформація на запит надається безоплатно.

У разі коли запитувана інформація містить документи обсягом понад 10 сторінок, про це протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат визначених Постановою Кабінету Міністрів України. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

120. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:

Тернопільська районна рада не володіє і не зобов’язана відповідно до її компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

запитувач не оплатив фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 119;

не дотримано вимог до складення та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України "Про доступ до публічної інформації", а саме не зазначено:

прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку (якщо такий є);

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

підпис і дату (за умови подання письмового запиту)”.

 

XX.  ДОСТРОКОВЕ  ПРИПИНЕННЯ  ПОВНОВАЖЕНЬ

РАЙОННОЇ  РАДИ

121. Повноваження районної ради можуть бути достроково припинені у випадках:

1)      якщо районна рада прийняла рішення з порушенням Конституції України, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та інших законів, прав і свобод громадян , ігноруючи при цьому вимоги компетентних органів про приведення цих рішень і відповідність цих рішень із законом; 

2)      якщо сесії районної ради не проводяться без поважних причин менше одного разу на  квартал або районна рада не вирішує питань, віднесених до її відання;

3)      за наявності підстав, передбачених у пунктах 1-2 цього розділу, рішення суду про визнання актів районної ради незаконними, висновків відповідного комітету Верховної Ради, Верховна Рада України може призначити позачергові вибори районної ради. Районна рада, якщо стосовно неї Верховна Рада прийняла рішення про проведення позачергових виборів, продовжує діяти до обрання нового складу районної ради.

4)      Передбачених Законом України «Про військо-цивільні адміністрації».

 

 

Керуючий справамирайонної ради                   Б.Г. Ящик